Sprawozdanie finansowe spółki z o.o

Spółka z o.o. zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych zobowiązana jest do corocznego sporządzania sprawozdania finansowego, który składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Jeśli sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów dodatkowo dołączone muszą być: rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. podpisywane jest przez osobę, która zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz zarząd. Jeśli jest on wieloosobowy to dokument podpisują wszyscy jego członkowie. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest pisemne uzasadnienie, które następnie dołączone zostaje do sprawozdania. Zarząd składa sprawozdanie finansowe w terminie nie przekraczającym 15 dni od jego zatwierdzenia. Na zatwierdzenie natomiast spółka ma 6 miesięcy od dnia bilansowego. Z czego składa się sprawozdanie finansowe spółki z o.o?

Czym jest bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa?

Bilansem nazywamy wykaz aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Rachunkiem zysków i strat jest zbiór danych z roku obrotowego i poprzedniego. Sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym. Informację dodatkową stanowią wszelkie dane uzupełniające bilans oraz rachunek zysków i strat, między innymi: dane dotyczące zatrudnienia, informacje o poniesionych i planowanych nakładach oraz informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej spółki z o.o.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments