Sporządzanie rachunku zysków i strat

Przedsiębiorcy prowadzący pełną rachunkowość mają wiele obowiązków z nią związanych. Najważniejszym z nich jest coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego, przedstawiającego sytuacje materialno – finansową jednostki. Dokument składany przez przedsiębiorstwa składa się z kilku innych elementów. W zależności od tego czy jest to sprawozdanie uproszczone czy nie, skład tych dokumentów może być inny. W sprawozdaniu uproszczonych znajdują[…]