Sprawozdanie finansowe spółki z o.o

Spółka z o.o. zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych zobowiązana jest do corocznego sporządzania sprawozdania finansowego, który składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Jeśli sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów dodatkowo dołączone muszą być: rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. podpisywane[…]