Pasywa charakterystyka

Pasywa związane są ściśle z bilansem, w którym przedstawia się aktywa jakie posiada przedsiębiorstwo wraz ze źródłami ich finansowania. Suma aktywów posiadanych przez firmę zawsze musi być równa sumie pasywów. Pasywa są źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa, dzielą się one na dwie grupy – kapitał (fundusz) własny oraz kapitał (fundusz) obcy. W skład kapitału własnego wchodzą[…]