Charakterystyka pasywów

Pasywa są źródłem pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Zestawiane są one wraz z aktywami w bilansie. Zasada równowagi finansowej mówi o tym, że suma aktywów, czyli składników majątku musi być równa sumie pasywów. Pasywa szczegółowo zdefiniowane są w ustawie o rachunkowości. Pasywa dzielone są na dwie grupy. Pierwszą z nich jest kapitał własny, który składa się z[…]

Pasywa charakterystyka

Pasywa związane są ściśle z bilansem, w którym przedstawia się aktywa jakie posiada przedsiębiorstwo wraz ze źródłami ich finansowania. Suma aktywów posiadanych przez firmę zawsze musi być równa sumie pasywów. Pasywa są źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa, dzielą się one na dwie grupy – kapitał (fundusz) własny oraz kapitał (fundusz) obcy. W skład kapitału własnego wchodzą[…]