Sprawozdanie finansowe mikrojednostki

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości finansowej musi obowiązkowo pod koniec okresu sprawozdawczego sporządzać sprawozdania finansowe. W ich skład wchodzą następujące części: wprowadzenie, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje oraz objaśnienia.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych jest szczególnie niekorzystny dla mikro przedsiębiorców, prowadzących pełną rachunkowość. Z myślą o nich dokonana została w 2015 roku zmiana w prawie, która umożliwia takim przedsiębiorcom sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego.
Składa się ono z trzech części: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniający w których skład powinny wejść:
– kwota zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych, które nie zostały uwzględnione w bilansie,
– zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
– kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących (należy wskazać oprocentowanie, warunki, kwoty, które zostały już uregulowane), zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,
– wartość udziałów (akcji) własnych (przyczyny ich nabycia, liczba i ich wartość nominalna).

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments