Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat

Sprawozdanie finansowe sporządzane w jednostkach dostarcza informacji o sytuacji finansowej firmy i wynikach finansowych jej działalności. Sporządzane jest najczęściej na koniec roku obrachunkowego lub inny dzień w którym następuje zamknięcie ksiąg handlowych. W skład kompletnego sprawozdania finansowego, oprócz wprowadzenia, zestawienia zmian w kapitale, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz dodatkowych objaśnień i informacji, wchodzą dwa bardzo ważne dokumenty. Są to bilans i rachunek zysków i strat.

Sporządzanie bilansu dokonuje się na koniec i początek okresu obrachunkowego. Jest to bilans otwarcia i bilans zamknięcia. Bilans jest zestawieniem wszystkich składników majątku firmy (aktywów) oraz kapitałów, z których jest pokrywany (pasywów). Szczegółowe zasady jego sporządzania ustala Ustawa o rachunkowości i IV Dyrektywa Unii Europejskiej. Najważniejszą zasadą jest zgodność sumy pasywów i sumy aktywów.

Sporządzenie rachunku zysków i strat polega na zestawieniu źródeł przychodów i kosztów działalności. Ten element sprawozdania finansowego informuje o efektywności poszczególnych rodzajów działalności, a także o ogólnym wyniku finansowym przedsiębiorstwa. Układ i zasady jego sporządzania są zawarte w przepisach IV Dyrektywy Unii Europejskiej.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments