Rachunkowość aktywa i pasywa

Aktywa i pasywa tworzą bilans przedsiębiorstwa. Zasada równowagi bilansowej mówi, że suma aktywów zawsze musi być równa sumie pasywów. Oznacza to, że każdy składnik aktywów musi posiadać swoje źródło pochodzenia.

Aktywa zgodnie z ustawą o rachunkowości są kontrolowanymi przez jednostkę zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści majątkowych. Aktywa dzielą się na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe. Aktywa trwałe różnią się od aktyw obrotowych tym, iż są znacznie dłużej użytkowane.

Do aktyw trwałych zaliczamy: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Do aktyw obrotowych należą: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Pasywa to źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Istnieją dwa źródła pozyskiwania majątku – kapitały własne, które przekazywane są jednostce przez właścicieli przedsiębiorstwa oraz wypracowywane są w trakcie trwania działalności oraz kapitały obce, w skład których wchodzą wszystkie zobowiązania posiadane przez jednostkę.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments